คณะกรรมการ PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 12:30 น.

คณะกรรมการวิชาการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2011 Bangkok

1. รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
2. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
4. ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. รศ.ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. อ.บุญเลียง อบแสงทอง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินูทิศ
9. ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10. อ.ฐิติพร เกียรติทับทิว วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
11. รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ผศ.ดร. นภดล อุชายภิชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
13. อาจารย์ ชัยยุทธ บูรณะสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
15. อาจารย์ ธำรงค์ สว่างเดือน วิทยาลัยการอาชีพเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2010 เวลา 00:33 น.